Εγκύκλιος 128/18.11.2010 προς τους Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 Ἀριθμ.Πρωτ.:3534 

 

Ἐν Ἑρμουπόλει τῇ 18ῃ Νοεμβρίου 2010
Μνήμῃ  Πλάτωνος μεγαλομ., Ρωμανοῦ, Ζακχαίου διακ.

Πρός τούς Ἀξιοτίμους

κ.κ. Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους

τῶν  Ἱ. Ναῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


 

Ἀγαπητοί καί ἐκλεκτές κ.κ. Ἐπίτροποι,

Ἡ ἀπό μέρους  μας ἀνάθεση σέ σᾶς τῆς εὐθύνης γιά τή διοίκηση καί γιά τή διαχείριση τῆς περιουσίας τοῦ Ἱ. Ἐνοριακοῦ Ναοῦ σας, γιά τήν τριετία 2011 – 2013,  ἡ ἀνάληψη ἀπό 1ης Ἰανουαρίου τῶν καθηκόντων σας αὐτῶν, μοῦ προσφέρουν τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας.  Προσπάθειά  μας   εἶναι  ἡ θεμελίωση ἀπό τήν ἀρχή ὀρθῶν καί ὑγιῶν βάσεων συνεργασίας μεταξύ μας, δηλ. μεταξύ ὑμῶν καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καθώς καί μεταξύ ὑμῶν καί τῶν ἄλλων συναδέλφων σας, καθώς καί τοῦ Ἱερέως Προέδρου σας.

 

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας ἀποτελεῖτε ἐκλεκτά καί συνειδητά μέλη, σᾶς ἐπέλεξε, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, καί σᾶς ἀνέθεσε μέ ἐμπιστοσύνη, τίς εὐθύνες τοῦ ἀξιώματος τοῦ Ἐκκλ. Συμβούλου τοῦ Ἱ.Ναοῦ σας.  Ὁ Μητροπολίτης, ὡς Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀρχή τοῦ τόπου, σᾶς διώρισε ἤδη στή θέση αὐτή, πού εἶναι τιμητική καί ἄμισθη.  Ἤδη λαμβάνετε συνημμένως καί τούς ἐπισήμους διορισμούς σας ὑπογεγραμμένους ἀπό τόν Μητροπολίτη καί ἐσφραγισμένους μέ τήν σφραγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ταυτόχρονα ὅμως ἡ θέση αὐτή συνεπάγεται τεράστιες εὐθύνες, ἐπειδή συνάπτεται μέ τήν ὅλη πνευματική ἐργασία πού διεξάγεται στήν ἐνορία σας καί παράλληλα συνδυάζεται μέ τή  χρηστή διοίκησή της καί μέ τήν ἔντιμη διαχείριση τοῦ ἱεροῦ χρήματος τοῦ Ναοῦ σας καί γενικά τῆς ἐνοριακῆς περιουσίας.

 

Καί κατ` ἀρχήν σᾶς συγχαίρω γιά τόν διορισμό σας, θέλοντας νά σᾶς διαβεβαιώσω γιά τήν ἐμπιστοσύνη, μέ τήν ὁποία σᾶς περιβάλλω, καί σᾶς εὔχομαι νά διανύσετε τήν 3ετῆ θητεία σας μέ ὑγεία, νά ἐργασθῆτε φιλότιμα καί μέ ζῆλο γιά τήν προαγωγή τῆς ἐνορίας σας ἀπό κάθε πλευρά καί νά ἀναπτύξετε ἔντονη δραστηριότητα σέ ὅλους τούς τομεῖς ἐκκλησιαστικῆς δράσεως, συνεργαζόμενοι ἁρμονικά τόσο μέ τόν Πρόεδρό σας, ὅσο καί μέ τά ἄλλα λαϊκά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ σας Συμβουλίου.  Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ εὔχομαι νά σᾶς συνοδεύει σέ ὅλα τά καλά καί ἔντιμα ἔργα σας.

 

Στή συνέχεια ἐπιθυμῶ νά σᾶς ἐνημερώσω, σέ γενικές γραμμές, ἐπάνω στά ἐπί μέρους καθήκοντα ὡς καί τά δικαιώματά σας, συνοψίζων ἐν ὀλίγοις κυρίως τίς ὑποχρεώσεις σας ἀπέναντι τοῦ Μητροπολίτου, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως , τῆς ἐνορίας καί τοῦ νόμου, πράγμα πού κρίνω πολύ χρήσιμο, ἰδίως γιά ὅσους ἀπό σᾶς γιά πρώτη φορά ἐπιστρατεύεσθε στό ἔργο αὐτό.  Ὡστόσο καί ὅσοι ἔχετε προδιατελέσει Ἐπίτροποι, ὠφέλεια θά ἀποκομίσετε διαβάζοντας μέ προσοχή τό Ἐγκύκλιό μου  Σημείωμα  αὐτό, ὥστε νά ἀποφύγετε ὅ,τι δέν ἀποφύγατε κατά τήν προηγουμένη θητεία σας.  Παρακαλῶ δέ ὅλους ἀνεξαιρέτως, κληρικούς καί λαϊκούς, ἀφοῦ διαβάσετε τήν Ἐγκύκλιο, νά τήν φυλάξετε σέ ἀσφαλές μέρος, καί βεβαίως καί στόν οἰκεῖο Φάκελλο τοῦ Ἀρχείου τοῦ Ναοῦ, ὥστε ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν νά τήν συμβουλεύεσθε, ἰδίως ὅταν ἀναφύονται ζητήματα συνεργασίας σας μέσα στό Συμβούλιο.

 
 

Α - ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

 
 

1 - Ἡ Ἱ. Μητρόπολη  εἶναι ἡ προϊσταμένη Ἀρχή τῶν Ἱ.Ναῶν καί τῶν ἀνθρώπων πού διακονοῦν σ` αὐτούς. Αὐτό ἀπορρέει ἀπό τό κανονικό Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι Ἐπισκοποκεντρικό, καί θεμελιώνεται ἐπάνω στήν πνευματική σχέση καί ἐξάρτηση κλήρου καί λαοῦ ἀπό τόν Ἐπίσκοπο. Γι` αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά κατανοήσετε ὅτι ὁ Ἐπίσκοπός σας δέν εἶναι ἁπλῶς ὁ διοικητικός Προϊστάμενος, ἀλλά ἕνας στοργικός Πνευματικός Πατέρας, πού εὑρίσκεται "εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ".  Ἔτσι θά πρέπει νά τόν βλέπετε, νά ὑπακούετε στίς ἐντολές του, νά μήν ἀσεβῆτε πρός αὐτόν καί νά μή δυσανασχετῆτε ὅταν ἐκεῖνος προσπαθεῖ νά διορθώσει τά ἐνίοτε κακῶς κείμενα.

 

2 -  Ἡ Ἱ. Μητρόπολη εἶναι ἐπίσης ἡ ἐποπτεύουσα ἀρχή τῶν Ἱ.Ναῶν.  Καμμία ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου δέν εἶναι ἔγκυρη καί δέν ἐφαρμόζεται, ἐάν προηγουμένως δέν ἐγκριθῆ ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη. Γι' αὐτό κάθε ἀπόφαση στέλλεται σέ ἀντίγραφο πρός τό  Μητροπολίτη καί ἀναμένεται ἡ ἔγκρισή του ὥστε νά ἐφαρμοσθῇ. Κάθε ἄλλη διαδικασία ἔξω ἀπό αὐτήν εἶναι καί παράνομη καί ἀντικανονική, καί συνιστᾶ παρανομία καί αὐθαιρεσία.

 

3 - Ἡ πειθαρχία ὅλων καί ἡ ὑπακοή πρός τίς ἐντολές τοῦ Μητροπολίτου εἶναι καθῆκον ἀπαράβατο.  Ἡ ἐσκεμμένη παράβασή τους συνεπάγεται τήν ἀπόλυση τοῦ Ἐκκλ. Ἐπιτρόπου.  Δέν ἔχει γίνει χρήση αὐτοῦ τοῦ μέτρου μέχρι σήμερα, γιατί ὅλοι, κατά κανόνα, οἱ Ἐκκλ. Ἐπίτροποι εἶναι ἄνθρωποι σεμνοί, φιλότιμοι καί πειθαρχικοί. Ὡστόσο ἐνίοτε εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξουν παρεξηγήσεις καί ἔντονοι διαξιφισμοί μέ τά ἐπίσημα ὄργανα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἐνεργοῦν κατ` ἐντολήν τοῦ  Μητροπολίτου. Ἐφιστῶ τήν προσοχήν σας ἐπί τοῦ σημείου αὐτοῦ. Ὅποιος ἀπό σᾶς θά ἔχει κάποιο παράπονο ἤ κάποια ἀπορία ἤ ἔστω καί διαφορετική ἄποψη γιά κάποια ἀπόφαση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μπορεῖ καί ἔχει τό δικαίωμα νά προσέρχεται στούς ἁρμοδίους παράγοντές της καί νά ζητεῖ διευκρινίσεις καί ἐξηγήσεις μέ εὐπρέπεια, σεβασμό καί ἀξιοπρέπεια.

 

4 - Μερικές φορές παρατηρεῖται τό φαινόμενο παραβάσεως ἐνσυνειδήτου, ἀπό μέρους εὐτυχῶς ἐλαχίστων, σαφῶν ἐντολῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως , μέ τό πρόσχημα εἴτε τοῦ δῆθεν συμφέροντος τοῦ Ἱ.Ναοῦ, εἴτε καί ἀπό στεῖρα ἀντίδραση πρός κάποιο μέτρο πού ἔχει υἱοθετηθῆ καί προβληθῆ ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη.  Εἶναι περιττό νά πῶ ὅτι μιά τέτοια τακτική δέν μπορεῖ νά γίνει δεκτή, διότι συνιστᾶ ὄχι μόνο ἀνυπακοή καί ἀπείθεια, ἀλλά καί ἄπρεπη ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρός τήν Ἱ. Μητρόπολη, τήν ὁποία οἱ ἐλάχιστοι αὐτοί "συνεργάτες" μας ἀντιμετωπίζουν περίπου σάν μητρυιά καί ὄχι σάν μητέρα.

 

5 - Οἱ Ἱ. Ναοί ἔχουν ὁρισμένες οἰκονομικές ὑποχρεώσεις καί δοσοληψίες μέ τήν Ἱ.Μητρόπολη. Ὑποχρεοῦνται δηλ. ἀπό τόν νόμο νά καταβάλλουν τακτικά ἕνα ποσοστό βάσει τῶν ἐγκεκριμένων ἐτησίων προϋπολογισμῶν, πού εἶναι 7% ὑπέρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Γραφείου καί 2% ὑπέρ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου.  Μέ τά ἔσοδα αὐτά συντηροῦνται τά Γραφεῖα καί τό κτίριο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Τά χρήματα κατατίθενται κάθε 3μηνία ἀπό τόν Ταμία κάθε Ναοῦ στό ταμεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μέ ἀπόδειξη. Ἡ καθυστέρηση τῆς καταβολῆς τῶν ποσοστῶν αὐτῶν καί ἰδίως αὐτή πού γίνεται ἐκ προθέσεως, εἶναι λόγος ἀπολύσεως τοῦ ὑπευθύνου Ταμία τῆς ἐνορίας.  Περιττόν καί ἐδῶ νά τονίσω ὅτι κάθε καθυστέρηση δημιουργεῖ σοβαρό πρόβλημα λειτουργικότητος στήν Ἱ. Μητρόπολη.

 

6 - Ἐπίσης παρακαλῶ νά γνωρίζετε, ὅτι ἐκτός τῶν ποσοστῶν αὐτῶν, κάθε Ἱ. Ναός ἀναγράφει στόν ἐτήσιο προϋπολογισμό του καί ὁρισμένα ποσά, ὑπό μορφή ἐκτάκτων καί ἐφ` ἅπαξ εἰσφορῶν ὑπέρ τῶν ἱεραποστολικῶν, κοινωνικῶν καί φιλανθρωπικῶν σκοπῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Στό σημεῖο αὐτό ἐπιθυμῶ νά εἶμαι σαφέστερος:  α - Ἀπό τά χρήματα αὐτά, καθώς καί ἀπό τά προηγούμενα τῆς παρ. 5, ὁ Μητροπολίτης δέν εἰσπράττει γιά τόν ἑαυτό του οὔτε ἕνα εὐρώ. Δέν εἶναι "γιά τόν Δεσπότη" τά χρήματα αὐτά, ὅπως μερικοί νομίζουν.  Εἶναι γιά τά ἔργα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τό ταμεῖο τῆς ὁποίας καί εἰσέρχονται.  β - Μέ τά χρήματα αὐτά ἡ Ἱ. Μητρόπολη  καλύπτει τίς δαπάνες λειτουργίας τῶν Γραφείων της, τῶν ἱδρυμάτων της, ἐξασφαλίζει τή λειτουργία τοῦ Πνευματικοῦ της Ἔργου, τῶν Σχολῶν Γονέων, τῶν Σεμιναρίων, τῶν Κατασκηνώσεων, τοῦ συστήματος τῶν Ὑποτροφιῶν, παρέχει βοηθήματα, φάρμακα, μηνιαῖα ἐνοίκια, ὀργανώνει τό ἱεραποστολικό της Ἔργο, τίς ἀντιαιρετικές της ἐξορμήσεις, τή δραστηριότητα τῆς Νεολαίας, ἐκδίδει φυλλάδια, ὀργανώνει Συνάξεις ἐπιστημόνων, Συνέδρια καί ἄλλες ἐκδηλώσεις καί γενικά δίδει τήν μαρτυρία Ἰησοῦ Χριστοῦ μέσα στόν κόσμο. Ὅλες αὐτές οἱ δραστηριότητες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως θά χωλαίνουν, ἐάν οἱ Ναοί δέν καταβάλλουν ἐγκαίρως τίς εἰσφορές των καί τά ποσοστά των. Ὑποθέτω ὅτι ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι κάθε ἐμπόδιο στόν τομέα αὐτόν, προερχόμενο ἀπό σᾶς, ἔχει πελώριες συνέπειες, γιατί δυσκολεύει τό μεγάλο πνευματικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας σέ διαφόρους τομεῖς, τό ὁποῖο γνωρίζετε καί γιά τό ὁποῖο δικαιοῦσθε ὄχι μόνον νά καυχᾶσθε, ἀλλά καί νά τό θεωρῆτε δικό σας.

 

7 - Κατά συνέπεια δέν πρέπει νά ἐπιτρέψετε ποτέ στόν ἑαυτό σας νά πιστέψει ὅτι ὁ Ἱ.Ναός, στόν ὁποῖο ὑπηρετεῖτε, εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη, ἤ τό χειρότερο, ὅτι Ἐνορία καί Ἱ. Μητρόπολη  εὑρίσκονται σέ σχέση ἀντιπαλότητος.

 

Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἑνιαῖο, καί ἡ κεφαλή καί ἀρχή του ἐκπορεύεται ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη, ἐνῶ ἡ κάθε ἐνορία εἶναι προέκταση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.  Ἐάν δέν ὑπάρξει Μητρόπολη, οὔτε Ἐνορία μπορεῖ νά ὑπάρξει.

 

Ἡ Ἱ. Μητρόπολη συντονίζει, προστατεύει καί καθοδηγεῖ τίς ἐνορίες. Καί οἱ ἐνορίες ὑποστηρίζουν, σέβονται καί συνεργάζονται μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη.

 

8 - Ἡ ἐποπτεία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως  ἐπί κάθε Ἱ.Ναοῦ ἐκφράζεται μέ περιοδικούς ἐλέγχους τῆς διαχειρίσεως καί τῆς διοικήσεως, τῆς τηρήσεως τῶν ὁδηγιῶν καί τῶν νόμων πού διενεργοῦνται ἀπό ὑπαλλήλους της, καθώς καί μέ τήν ἔγκριση, διόρθωση ἤ ἀπόρριψη τῶν ἀποφάσεων τῶν Ἐκκλ. Συμβουλίων πού ὑποβάλλονται σ` αὐτήν. Ἐπίσης καί μέ τήν πειθαρχική διαδικασία.

 

9 - Σύμφωνα μέ τόν νόμο, κανένα εἶδος ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς διακοσμήσεως τῶν Ἱ.Ναῶν δέν παραγγέλλεται καί δέν τοποθετεῖται χωρίς προηγουμένη ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου. Στή διαδικασία αὐτή ὑπάγονται ἡ εἰκονογράφηση, τά ξυλόγλυπτα, οἱ πολυέλαιοι, τά μανουάλια, τά καθίσματα, τά λάβαρα, τά ἱερά σκεύη, τά χρυσοκέντητα, οἱ καμπάνες, τά ὡρολόγια τῶν κωδωνοστασίων κ.λπ.  Πάντα δέ ταῦτα ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐάν τά χρήματα προέρχονται ἀπό τό ταμεῖο τοῦ Ναοῦ, ἀπό τήν Ἐρανική Ἐπιτροπή ἤ ἀπ` εὐθείας ἀπό κάποιον δωρητή.

 

10 - Γιά ὅλα τά ἀνωτέρω μποροῦν ἀσφαλῶς νά σᾶς κατατοπίσουν καί οἱ Εὐλαβέστατοι Πρόεδροι τῶν Ἐκκλ. Συμβουλίων, μέ τούς ὁποίους θά συνεργασθῆτε. Αὐτοί γνωρίζουν καλῶς καί μέ κάθε λεπτομέρεια ὅλα ὅσα σᾶς ἔχω εἰς τό κεφάλαιο τοῦτο γράψει, καί πιστεύω ὅτι θά σᾶς ἐξηγήσουν καί προφορικά κάθε σημεῖο πού χρήζει διευκρινίσεως. Γνωρίζω ὅτι μόνον ἐλάχιστοι ἐξ αὐτῶν ἀδιαφοροῦν γιά ὅλα αὐτά. Καί ἐλπίζω σέ διόρθωση των.

 
 

Β - ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΔΕΣΙΜ.  ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΑΣ

 
 

1 - Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου ὁρίζεται, ὅπως ἄλλωστε καί σεῖς, ἀπό τόν Μητροπολίτη  (Μητροπολιτικό Συμβούλιο).  Κατά τήν ὀρθόδοξη Θεολογία μας ὁ Ἱερεύς εἶναι ἐκπρόσωπος τοῦ Ἐπισκόπου του στήν ἐνορία του. Σάν Πρόεδρος δέ τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου διοικεῖ τήν ἐνορία μαζί σας, ἐν ὀνόματι πάντοτε τοῦ Ἐπισκόπου, χωρίς τάσεις ἀνεξαρτητοποιήσεως καί αὐτονομίας. Οἱ Πρεσβύτεροι εἶναι συνηρμοσμένοι πρός τόν Ἐπίσκοπό των "ὡς χορδαί κιθάρᾳ".

 

2 - Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου συγκαλεῖ σέ συνεδρίαση τό Συμβούλιό σας, προεδρεύει αὐτοῦ, συντάσσει προηγουμένως τήν Ἡμερησία Διάταξη τῶν πρός συζήτησιν θεμάτων καί διευθύνει τίς ἐργασίες του.  Πάντες τοῦ ὀφείλουν τιμή καί σεβασμό.

 

3 - Δέν εἶναι νόμιμη ἡ συνεδρίαση τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου, ἐάν δέν τό συγκαλέσει ὁ Πρόεδρος ἤ ἐάν δέν παρίσταται σ` αὐτή.  Μοναδική ἐξαίρεση τοῦ κανόνος αὐτοῦ εἶναι ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος θέλει νά ἀπουσιάσει καί ἐγκρίνει τήν ἐν ἀπουσίᾳ του συνεδρίαση, ὁπότε, στήν περίπτωση αὐτή, τόν ἀναπληρώνει ὁ Ἀντιπρόεδρος καί ἡ συνεδρίαση εἶναι νόμιμη ἐφ` ὅσον παρίστανται τοὐλάχιστον 3 μέλη.

 

4 - Οἱ κ.κ. Ἐπίτροποι δέν ἔχουν κανένα ἀπολύτως δικαίωμα ἐπί τοῦ ἤ τῶν Ἱερέων, δηλ. νά τούς ἐλέγχουν, νά τούς διατάζουν ἤ νά τούς ἐπιβάλλουν κάποια συγκεκριμένη ἐνέργεια ἤ παράλειψη. Οἱ ἱερεῖς ἔχουν τήν ἀναφορά τους στό Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὁ μόνος ἁρμόδιος νά τούς ἐλέγχει. Ἐάν οἱ Ἐπίτροποι ἔχουν κάποιο παράπονο ἀπό τόν Ἱερέα των, ὀφείλουν νά τό ἀναφέρουν στό Μητροπολίτη καί ἐκεῖνος ἔχει δικαίωμα καί ὑποχρέωση νά ἐπιληφθῆ καί νά δώσει λύση.  Ἐνίοτε, μερικοί Ἐπίτροποι, νομίζουν ὅτι ἔχουν δικαίωμα νά διατάζουν τόν Ἱερέα ἤ νά ἀποφασίζουν αὐτοί χωρίς νά τόν ἐρωτοῦν. Αὐτό συνιστᾶ αὐθαιρεσία. Οὔτε ὁ Ἱερεύς μόνος του δικαιοῦται νά ἀποφασίζει γιά θέματα πού ἀνάγονται στήν ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου, περιφρονώντας ἔτσι τούς λαϊκούς συνεργάτες του - μέλη τοῦ Συμβουλίου, ἀλλ` οὔτε καί τά λαϊκά μέλη ἔχουν τό δικαίωμα ἀπό μόνα των, καί χωρίς τόν Πρόεδρό των, νά παίρνουν ἀποφάσεις, καί πολύ περισσότερον νά τίς ἐκτελοῦν, χωρίς μάλιστα καί τήν ἔγκριση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

 

5 - Ἀσέβεια ἤ ἀνυπακοή πρός τόν Αἰδεσιμ. Πρόεδρο συνιστᾶ παράπτωμα, πού ἐπισύρει ποινές, μέχρι καί ἀπολύσεως. Ὅπου ὑπηρετοῦν περισσότεροι τοῦ ἑνός ἐφημέριοι, οἱ κ.κ. Ἐπίτροποι συνεργάζονται μέν στενά μέ τόν ἐξ αὐτῶν Πρόεδρο τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου, ἀλλά ὑποχρεοῦνται νά διατηροῦν ἀγαθές σχέσεις καί μέ τούς ὑπολοίπους Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι, χωρίς βέβαια νά εἶναι μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου, δέν παύουν νά ἔχουν λόγο γιά τά θέματα τοῦ Ἱ.Ναοῦ.  Ὅπου κυριαρχεῖ ἀγάπη καί συνεργασία, ἐκεῖ ποτέ δέν δημιουργοῦνται προβλήματα.

 

6 - Οἱ κ.κ. Ἐπίτροποι, ὀφείλοντες τήν πιό πάνω τιμή καί τόν σεβασμό πρός τόν Ἱερέα των, δικαιοῦνται καί αὐτοί νά ἀπολαμβάνουν ἀπό αὐτόν ἀγάπης καί τιμῆς.  Ὁ καλός Ἱερεύς ποτέ δέν παραλείπει νά τιμᾶ τούς ἀμέσους συνεργάτες του, ὅπως εἶναι τά μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου. Γι` αὐτό ἐπιβάλλεται μεταξύ Ἱερέως καί Ἐπιτρόπων νά ὑπάρχουν πνευματικοί δεσμοί ἐρειδόμενοι ἐπί τῆς πνευματικῆς σχέσεως ποιμένος καί ποιμνίου. Ὅπου αὐτό ὑπάρχει, ἐκεῖ ἀπουσιάζουν προβλήματα σχέσεων μεταξύ των.

 

7 - Οἱ αὐθαίρετες πρωτοβουλίες πού τυχόν παίρνουν μερικοί Ἐπίτροποι, ἄνευ γνώσεως τοῦ Προέδρου, συνεπάγονται τόν κίνδυνον, ἐάν καταγγελθοῦν καί γνωσθοῦν στήν Ἱ. Μητρόπολη, νά καταστήσουν πρῶτον ὑπεύθυνον τόν Ἱερέα. Βεβαίως εἶναι ὅλοι συνυπεύθυνοι, γι` αὐτό καί τά ποσά πού διατίθενται μέ τήν πιό πάνω μέθοδο κινδυνεύει νά τά πληρώσει ὁ Ἱερεύς ἤ καί ὅλοι μαζί, ὅπως στό ἰδιαίτερο κεφάλαιο θά ποῦμε.

 
 

Γ - ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

 
 

1 - Πρώτιστο καθῆκον σας εἶναι νά συνεργάζεσθε μέ ἁρμονία καί ἀγάπη μεταξύ σας, μέ στόχο τήν προαγωγή τῆς ἐνορίας σας πνευματικά καί ὑλικά.  Ὅπου λείπει αὐτή ἡ συνεργασία, ἐκεῖ βλάπτεται ἡ Ἐκκλησία, σκανδαλίζονται οἱ πιστοί καί θλίβεται ἡ Ἱ. Μητρόπολη  πού ἀναγκάζεται νά ἐπεμβαίνει ἐκεῖ ὅπου χρειάζεται, πρός ἀποκατάσταση τῆς τάξεως, τῆς ἀγάπης, τῆς εὐπρέπειας καί τῆς ὑπευθυνότητος.

 

2 - Δέν θά πρέπει νά λησμονήσετε ὅτι δέν διορισθήκατε ἁπλῶς καί μόνον γιά νά εἰσπράττετε ἤ γιά νά καταμετρᾶτε τά χρήματα. Βασική ἀποστολή σας εἶναι ἡ ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων προϋποθέσεων γιά τήν καλή καί ἀποδοτική λειτουργία τῆς ἐνορίας σας, ὡς κέντρου Θ. Λατρείας καί κοινωνικῆς προσφορᾶς στό λαό μας.  Ἑπομένως ἡ ἐνορία εἶναι κυρίως κέντρο πνευματικῆς, λατρευτικῆς, ἱεραποστολικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς καί προσφορᾶς.  Καί εἶναι καί κέντρο διοικήσεως καί διδαχῆς. Πρός τοῦτο, ἀφοῦ παραστήσετε τούς ἑαυτούς σας ὑπόδειγμα εὐλαβείας καί ἀγάπης πρός τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία Του, θά πρέπει, ἐν συνεργασίᾳ μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη καί τόν Αἰδεσιμ. Πρόεδρό σας, νά μελετήσετε τρόπους γιά τήν πνευματική ἀναβάθμιση τῆς ἐνορίας σας. Ἐάν ἡ ἐνορία σας δέν γίνεται πόλος ἕλξεως ὅλων, εἰ δυνατόν, τῶν ἐνοριτῶν σας, ἄν δέν μοιάζει πρός τήν κλῶσσα πού μαζεύει γύρω της τά κλωσσόπουλά της, ἄν σ` αὐτήν δέν βρίσκει καταφύγιο κάθε πιστός, τότε χάνει τόν λόγο τῆς ὑπάρξεώς της καί μεταβάλλεται σέ μουσειακό ἀντικείμενο, μονάδα ἄψυχη καί ἀνενέργητη.

 

3 - Γιά νά γίνουν ὅλα αὐτά, μᾶς χρειάζονται οἱ ἀναγκαῖες ὑλικοτεχνικές προϋποθέσεις καί τά μέσα, γιά τήν ἐξασφάλιση τῶν ὁποίων σεῖς μεριμνᾶτε.  Ἀρχίζοντας ἀπό τήν ἀνέγερση καί ἀποπεράτωση τοῦ Ναοῦ σας, θά προχωρήσετε, μέ μιά σωστή ἀξιολόγηση, στόν ἐσωτερικό του διάκοσμο καί στόν ἐξοπλισμό του μέ καθίσματα, θέρμανση κ.λπ. Ἡ φιλότιμη αὐτή προσπάθειά σας θά ἀποδώσει, ὅπως ἀπέδωσε μέχρι τώρα κάθε ἄλλη ἀνάλογη προσπάθεια πού προηγήθηκε, γιατί ὁ λαός μας εἶναι εὐλαβής, σέβεται τήν Ἐκκλησία του καί συντρέχει, μέ τόν ὀβολό του, τά ἔργα τῆς ἐνορίας του.  Τό κράτος δέν μᾶς βοηθᾶ συστηματικά, παρ` ἐκτός ἐκτάκτων περιπτώσεων.  Τά χρήματα τά ἀναζητοῦμε ἀπό τό λαό μας, πού ὅταν βλέπει ὅτι γίνονται ἔργα καί τά "λεπτά του πιάνουν τόπο", τότε δέν διστάζει νά βοηθεῖ.

 

4 - Ἐπειδή θά διαχειρισθῆτε ἱερό χρῆμα, πού δέν σᾶς ἀνήκει, ἐπιβάλλεται νά τηρήσετε μέ σχολαστικότητα καί εὐταξία ὅλα τά ἀπαραίτητα βιβλία διαχειρίσεως πού πρέπει νά εἶναι σφραγισμένα ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη.  Ὁ Ἱ. Ναός εἶναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.  Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ διαχείριση τῶν ἐσόδων του ὑπάγεται στίς δεσμεύσεις τοῦ δημοσίου λογιστικοῦ καί ἐλέγχεται ἀπό δημόσια ὄργανα τόσον τῆς Ἐκκλησίας, ὅσον καί τοῦ Κράτους.  Ἄν γιά κάθε δημόσια διαχείριση ἰσχύει ὁ κανόνας "ἡ γυναῖκα τοῦ Καίσαρος δέν ἀρκεῖ νά εἶναι τίμια, ἀλλά πρέπει καί νά φαίνεται ὅτι εἶναι", στήν περίπτωση αὐτή ἰσχύει μέ τό παραπάνω.  Οἰκονομικές καί ἄλλες διαχειριστικές ἀτασθαλίες, ἐκτός τοῦ ὅτι θά σᾶς ἐκθέσουν προσωπικά ὅταν γνωσθοῦν, θά προξενήσουν βλάβη στήν ψυχή σας καί θά ζημιώσουν καί ὅλη τήν Ἐκκλησία.

 

5 - Καθῆκον ἔχετε νά περιφρουρήσετε τήν ἀκίνητη καί τήν κινητή περιουσία τοῦ Ναοῦ σας.  Αὐτό εἶναι ἔργο ἱερό, διότι καί  ἡ περιουσία πού τυχόν ἔχει ὁ Ναός σας εἶναι ἱερά.  Τήν πρόσφεραν σ` αὐτόν εὐσεβεῖς ἄνθρωποι μέ δωρεές καί ἀφιερώσεις. Τήν ἐσεβάσθησαν οἱ κατακτητές. Μπορεῖ νά εἶναι μικρή καί ἀσήμαντη. Χρέος ἔχετε νά τήν προστατεύσετε ἀπό τήν βουλιμία τῶν καταπατητῶν, τῶν ἐπίβουλων καί τῶν ἀσεβῶν, πού οὔτε Θεόν φοβοῦνται, οὔτε ἀνθρώπους ἐντρέπονται.  Ἄν γιά τή δική σας περιουσία ἀγρυπνεῖτε μιά φορά, γιά τήν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας σας ὀφείλετε νά γρηγορεῖτε 100 φορές. Μέ τό νοικοκύρευμα τῆς περιουσίας θά αὐξήσετε τούς πόρους τῆς ἐνορίας σας καί θά τῆς δώσετε τή δυνατότητα νά ἐπιτελέσει καί ἄλλο ἔργο, χρήσιμο γιά τούς ἐνορίτες.  Ἡ δέ εὐθύνη σας ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλη γιά κάθε θεληματική ἤ ἐξ ἀμελείας ζημία στήν ἐνορία σας ἀπό πράξεις ἤ παραλείψεις ἄστοχες ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ.

 

6 - Ἡ Ἱ. Μητρόπολη εἶναι στή διάθεσή σας γιά νά σᾶς διευκολύνει σέ κάθε δυσκολία σας καί σέ κάθε πρόβλημά σας.  Βασική σας ἀρχή πρέπει νά εἶναι ἡ ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τοῦ Ναοῦ σας.  Πολλές φορές ἡ περιουσία αὐτή μένει ἐγκαταλελειμμένη καί δέν ἀποδίδει. Ἔχει καθιερωθῆ νά θεωρῆται "βακούφικο", δηλαδή ἐκκλησιαστικό, κάθε ἐγκαταλελειμμένο κτῆμα ἤ σπίτι.  Πρέπει νά ἀναστρέψουμε τήν κακή αὐτή εἰκόνα. Χρειαζόμαστε ἀνθρώπους μέ νεῦρο, μέ πυγμή, μέ μυαλό καί μέ πρακτικές λύσεις γιά νά δοῦν τό πρόβλημα κατάματα καί νά λάβουν σωστές ἀποφάσεις.

 

7 - Μερικοί Ἱερεῖς ἤ καί Ἐπίτροποι, προκειμένου νά κάνουν κάποιο ἔργο στήν Ἐκκλησία των, ἰδίως ἁγιογραφία, ξυλόγλυπτα, κ.λπ. ἤ νά προμηθευθοῦν ἱερά σκεύη, ἐπιλέγουν τήν εὔκολη λύση νά πωλήσουν ἕνα μέρος τῆς ἀκίνητης περιουσίας τοῦ Ναοῦ καί μέ τά χρήματα αὐτά νά προχωρήσουν τά ἔργα αὐτά.  Ἡ λύση αὐτή δέν εἶναι ἡ πρέπουσα. Ἁγιογραφίες, ἀγορά ἱερῶν σκευῶν, πολυελαίων, καθισμάτων κ.λπ. ἐξοπλισμοῦ τοῦ Ναοῦ συνήθως γίνονται μέ προσφορές τῶν πιστῶν. Ἄλλα δέ ἔργα, ὅπως ἐπικεράμωση στέγης, ἀνακατασκευή της, ἀνέγερση ἐνοριακοῦ Κέντρου, κ.λ.π. γίνονται μέ σύσταση Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν, πού ἀναλαμβάνουν τό δύσκολο ἔργο τῆς συλλογῆς χρημάτων. Τήν περιουσία πού ἔχει ὁ κάθε Ναός ὀφείλετε νά τήν ἀξιοποιήσετε καί ὄχι νά τήν διασκορπίσετε σέ ἔργα, καλά μέν καί ἅγια, τά ὁποῖα ὅμως μπορεῖ νά γίνουν μέ ἄλλους τρόπους, πού σᾶς ὑπέδειξα πιό πάνω.

 

8- Ἄν παρά ταῦτα, μέσα στά πλαίσια τῆς ἀξιοποιήσεως ἑνός ἀκινήτου τοῦ Ναοῦ σας κρίνετε ὅτι ἐπιβάλλεται ὡς καλύτερη λύση ἡ πώλησή του, τοῦτο θά πρέπει ἀπαραιτήτως νά συνδυάζεται μέ τήν ἄμεση ἐπένδυση τῶν χρημάτων ἀπό τήν πώληση σέ ἄλλο ἀκίνητο προσοδοφόρο, ὥστε τελικά νά μή μείνει ὁ Ναός σας τελείως πενιχρός ἀπό πάγια ἔσοδα.

 

9- Ἡ ἀπόκρυψη ἐσόδων τοῦ Ἱ. Ναοῦ σας, μέ σκοπό τήν ἀποφυγή  καταβολῆς τῶν νομίμων ὑποχρεώσεων σας, καί ἡ τήρηση ἀνεπισήμου ταμείου αὐθαιρέτου εἶναι πράξη παράνομη καί δημιουργεῖ ἀταξία στή διαχείριση. Ἐπειδή δέ ἡ εὐθύνη γιά τήν διαχείρηση δέν βαρύνει μόνο τόν ταμία, ἀλλά εἶναι συλλογική, καλόν εἶναι νά γνωρίζετε ὅτι εἶσθε συνυπεύθυνοι καί ὀφείλετε "εἰς ὁλόκληρον" κάθε ποσόν πού θά σᾶς καταλογισθῆ σέ περίπτωση καταγγελίας καί ἐλέγχου πού θά διενεργηθῆ. Γι'αὐτό φροντίσατε νά τηροῦνται οἱ νόμοι , ὥστε νά μή παραστῆ  ποτέ  ἀνάγκη νά κληθῆτε νά δώσετε λόγον γιά πράξεις ἤ παραλήψεις σας περί τήν διαχείριση.

 

10- Ἡ ἀποσφράγιση τῶν κυτίων καί ἡ καταμέτρηση τῶν χρημάτων τοῦ παγκαρίου πρέπει νά γίνεται συχνά, τοὐλάχιστον ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος, καί τοῦτο ἐπειδή ὁ κίνδυνος διαρρήξεων καί κλοπῆς τῶν χρημάτων ἔχει γίνει τελευταῖα πολύ αἰσθητός. Ἡ ὅλη διαδικασία τοῦ ἀνοίγματος καί τῆς καταμετρήσεως πρέπει νά γίνεται ἐπί παρουσίᾳ ὅλων  καί ὄχι μόνον τοῦ ταμία, καί πάντως ἐν γνώσει ὅλων. Τά κυτία πρέπει νά ἔχουν ἀνά 3 κλειδιά, ὥστε νά μή μπορεῖ ἕνας μόνος του νά ἀνοίξει τά κυτία, οὔτε κἄν 2 . Δέν εἶναι θέμα ἐμπιστοσύνης, εἶναι θέμα τάξεως καί ἐντυπώσεως. Ἀρκετοί, στό παρελθόν, μετενόησαν πικρά διότι δέν ἐτήρησαν τήν ὁδηγία αὐτή.

 

11- Μετά ἀπό κάθε καταμέτρηση συντάσσεται Πρακτικό καί ὑπογράφεται ἀπό ὅλους τούς Ἐπιτρόπους καί τόν Πρόεδρο. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό προϊόν περιφορᾶς τοῦ Δίσκου κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱ.Μητροπόλεως γιά ὁρισμένο σκοπό. Τό περιεχόμενο τοῦ τακτικοῦ δίσκου πού περιφέρεται κάθε Κυριακή τό ρίπτετε ἐντός τοῦ κυτίου καί τό καταμετρᾶτε μέ τό ἄνοιγμά του. Ἡ ρίψη αὐτή καλόν εἶναι νά μή γίνεται διαρκούσης τῆς Θ. Λειτουργίας, ἀλλά εἰς  τό τέλος, ὥστε ὁ θόρυβος τῶν κερμάτων νά μήν ἐνοχλεῖ, οὔτε νά σκανδαλίζει.

 

12- Ὁ τακτικός δίσκος ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας, περιφέρεται τίς Κυριακές εἰς τό "Ἐξαιρέτως..." ἀπό πρόσωπα ἔγκυρα. Προκειμένου τά ριπτόμενα κέρματα νά μήν ἐνοχλοῦν, πρέπει ἐσωτερικά ὁ δίσκος νά εἶναι ἐπενδεδυμένος μέ τσόχα. Κατά τήν ὥραν τοῦ "Πάτερ ἡμῶν..." σταματᾶ ἐπ' ὀλίγον ἡ περιφορά καί συνεχίζεται εὐθύς ἀμέσως.

 

13- Ἠ εὐταξία ἐντός τοῦ Ναοῦ εἶναι βασικό καθῆκον τῶν Ἐπιτρόπων. Στό σημεῖο αὐτό πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι ἡ τάξη μέσα στήν ἐκκλησία δέν ἐπιβάλλεται μέ φωνές καί θυμούς, πού δείχνει καί αὐτό εὐλάβεια καί σεβασμό πρός τήν ἱερότητα τοῦ χώρου.

 
 

Δ- ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 

1- Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο ἔχει Πρόεδρο τόν Αἰδεσιμ. Ἐφημέριο καί ἐπί περισσοτέρων τοῦ ἑνός ἐφημερίων, ἐκεῖνον πού ὁρίζει ὁ Μητροπολίτης. Κατά τήν πρώτη, μετά τόν διορισμό τῶν λαϊκῶν συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου σας, θά ἐκλέξετε μεταξύ σας τόν Ἀντιπρόεδρο, τόν Ταμία καί τόν Γραμματέα. Ὁ  Ἀντιπρόεδρος ἀναπληρώνει τόν Πρόεδρο κωλυόμενο, ἀλλά μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν ὅσων ἐγράφησαν πιό πάνω στήν ἑνότητα Β3. Ὁ Ταμίας τηρεῖ τά λογιστικά καί τά ἄλλα βιβλία διαχειρίσεως .

 

Ἐνεργεῖ τίς εἰσπράξεις μέ διπλότυπες ἀποδείξεις καί γιά κάθε πληρωμή πρέπει νά ἔχει τήν ἐντολή τοῦ Προέδρου. Ὅλες οἱ πληρωμές πρέπει ἀπαραιτήτως νά προβλέπωνται ἀπό τόν Προϋπολογισμό πού ὑποβάλλεται στήν Ἱ. Μητρόπολη καί ἐγκρίνεται ἤ διαμορφώνεται κάθε χρόνο. Δέν ἐπιτρέπονται ὑπερβάσεις. Ἐάν γίνουν, πρέπει νά ἐγκριθοῦν γιά νά νομιμοποιηθοῦν. Ὁ Ταμίας θά πρέπει εὐθύς νά παραλάβει τή διαχείριση καί τό ταμεῖο ἀπό τόν προηγούμενο ταμία μέ πρωτόκολλο, εἰς τριπλοῦν. Ἕνα νά μείνει στό Ἀρχεῖο τοῦ Ναοῦ καί ἀνά ἕν, κρατοῦν ὁ παλαιός καί ὁ νέος Ταμίας. Καί ὁ Ἀπολογισμός ὑποβάλλεται στήν Ἱ. Μητρόπολη πρός ἔγκρισιν μαζί μέ ὅλα τά παραστατικά στοιχεῖα πού δικαιολογοῦν τίς δαπάνες. Ὁ Αἰδεσιμ. Πρόεδρος καί τά ἄλλα μέλη τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου δικαιοῦνται νά ἐνημερώνωνται ὅποτε θέλουν γιά τήν πορεία τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Ναοῦ. Τό ταμεῖο δέν εἶναι τιμάριο τοῦ ταμία. Μερικές φορές οἱ ταμίες κάνουν κατάχρηση τῆς θέσεώς των καί διαχειρίζονται αὐτοί μόνοι τά χρήματα τῆς Ἐκκλησίας ἀπαξιοῦντες νά ἐνημερώνουν τούς ἄλλους καί νά λαμβάνουν ἐντολή ἀπό τόν Πρόεδρο. Αὐτό συνιστᾶ παράβαση καί τιμωρεῖται. Ἡ διοίκηση καί διαχείριση εἶναι συλλογική. Σέ περίπτωση ἀνωμαλίας ὅλοι θά κληθῆτε νά δώσετε λόγο καί ὅλοι θά ὑποστῆτε τίς συνέπειες. Γι' αὐτό καί ὅλοι δικαιοῦσθε νά λαμβάνετε γνῶσιν τῶν πάντων. Ὁ Γραμματέας τηρεῖ τά βιβλία τῆς Γραμματείας.

 

2- Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο ἐπιλαμβάνεται κάθε ὑποθέσεως πού ἀφορᾶ στόν Ἱ. Ναό, ἤτοι, στή διοίκηση, διαχείριση, ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας του, στήν ἀνέγερση, στόν ἐξωραϊσμό, στόν ἐξοπλισμό, στήν διακόσμηση κ.λπ. Καμμία ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου δέν ἐκτελεῖται, ἄν δέν ὑποβληθῆ προηγουμένως στήν Ἱ. Μητρόπολη καί δέν ἐγκριθῆ. Δαπάνες πού γίνονται χωρίς τέτοια ἔγκριση δέν εἶναι σύννομες καί δέν καλύπτονται δαπάνες σέ πιθανό ἔλεγχο.

 

3- Πολύ περισσότερο δέν καλύπτονται δαπάνες πού ἔγιναν χωρίς κἄν ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου, μέ ἁπλῆ πρωτοβουλία ἑνός ἤ δύο Ἐπιτρόπων πού ἀγνόησαν τούς ἄλλους. Τέτοιες  δαπάνες καταλογίζονται τελικά σέ βάρος ἐκείνων πού τίς διέταξαν. Ὁ Ναός εἶναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καί αὐτό σημαίνει πώς ἐφαρμόζονται γιά τή διαχείριση οἱ διατάξεις τοῦ δημοσίου λογιστικοῦ μέ ὅλες τίς αὐστηρές συνέπειες, ὅπως εἴπαμε.

 

4- Ἡ ἐκμίσθωση  καί ἡ πώληση ἀκινήτων τοῦ Ναοῦ γίνονται πάντοτε μέ δημοπρασία ὕστερα  ἀπό  ἔγκριση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Δημοπρασία ἐπίσης γίνεται καί γιά κάθε ἄλλο ἔργο τοῦ Ναοῦ, ὅπως κτίσιμο, ἐπισκευή, ἀνακαίνιση, ἀγορά κ.λ.π. Οἱ πρός τόν Νάον δωρεές , ἐάν μέν πρόκειται γιά εἴδη διακόσμησης καί ἐξοπλισμοῦ του, ἐγκρίνονται ἀπό τήν  Καλλιτεχνική  Ἐπιτροπή  τῆς  Ἱ. Μητροπόλεως, ἐάν δέ πρόκειται γιά ἀκίνητα, ἐγκρίνονται ἀπό τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

 

5- Διορισμός, ἀπόλυση καί τιμωρία πρός τούς Ἱεροψάλτες καί νεωκόρους εἶναι ἄκυρα χωρίς τήν ἔγκριση το  Μητροπολίτου. Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο ἐποπτεύει τήν ἐκ μέρους των καλή ἄσκηση τῶν καθηκόντων των καί, ἄν ὑπάρχει σοβαρός λόγος, προτείνει στό  Μητροπολίτη , μέ πράξη του, τή λήψη μέτρων .

 

6- Ὁ Ἱ. Ναός ἔχει, ὅπως εἴπαμε καί πιό πάνω, ὁρισμένες οἰκονομικές ὑποχρεώσεις πού ἐξοφλοῦνται ἀνά τριμηνία. Οἱ ὑποχρώσεις αὐτές εἶναι:

 

α- Ὑπέρ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου 7%

 

β- Ὑπέρ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας 3% ,

 

γ- Ὑπέρ τοῦ Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. 7%,

 

δ- Ὑπέρ τῆς Ἱ.Συνόδου 0,5%,

 

ε- Ὑπέρ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας 1%, γιά Προϋπολογισμούς ἄνω τῶν 1.500 €,  ἤ, διαφορετικά, 0, 5 %.

 

Οἱ ὑποχρεώσεις αὐτές προβλέπονται ἀπό τόν νόμο καί εἶναι ὑποχρεωτικές.

 

7- Τά χρηματικά διαθέσιμα τοῦ Ἱ.Ναοῦ εἶναι κατατεθειμένα ἐντόκως σέ Τράπεζα, ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἱ. Ναοῦ (ὄχι προσώπων). Τό ὕψος τοῦ ἐπιτοκίου εἷναι διαπραγματεύσιμο καί πρέπει νά ἐπιδιώκεται τό ὑψηλότερο. Ὁ Ταμίας δικαιοῦται νά κρατᾶ ἕνα μικρό ποσόν χρημάτων γιά τίς τρέχουσες ἀνάγκες.

 
 

Ε-ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 
 

1-Ἡ μέριμνα γιά τήν αὔξηση τῶν ἐσόδων τοῦ Ἱ. Ναοῦ πρέπει νά σᾶς διακατέχει. Αὔξηση τῶν ἐσόδων σημαίνει αὔξηση τῶν δυνατοτήτων προσφορᾶς τῆς ἐνορίας πρός τό λαό μας, τή νεολαία μας, τήν κοινωνία μας.

 

2- Ἡ διαφύλαξη τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί κειμηλίων ἐπίσης. Σέ πολλούς Ναούς μας ὑπάρχουν ἱ. εἰκόνες μεγάλης ἀρχαιολογικῆς ἀξίας. Πρέπει νά φυλάγωνται σέ ἀσφαλές μέρος. Ἐπίσης νά καταγραφοῦν σέ εἰδικά πρωτόκολλα εἰς τριπλοῦν. Ἕνα στέλλεται στήν Ἱ. Μητρόπολη, ἕνα στήν Ἐφορεία Βυζ. Ἀρχαιοτήτων καί ἕνα παραμένει στόν Ναό.

 

3- Ἐνίοτε σᾶς ζητεῖται ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη μιά ἔκτακτη εἰσφορά γιά ὁρισμένο σκοπό π.χ. γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν δαπανῶν διοργανώσεως κάποιας ἐκδηλώσεως. Παρακαλῶ νά μή δυσανασχετεῖτε. Ὅλοι ὠφελούμεθα ἀπό τήν προβολή τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας.

 

4- Στόν Προϋπολογισμό τοῦ Ἱ.Ναοῦ σας, περιλαμβάνονται καί ὁρισμένες ἐφ' ἅπαξ εἰσφορές πού προορίζονται γιά τήν ἐνίσχυση ὁρισμένων δραστηριοτήτων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στόν κοινωνικό καί φιλανθρωπικό τομέα. Τέτοιες δραστηριότητες εἶναι μεταξύ ἄλλων, καί α)-Τό τριμηνιαῖο περιοδικό μας ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ Ἐκδόσεις Κατηχητικῶν βιβλίων καί β)-Οἱ ὑπό λειτουργία Κατασκηνώσεις μας. Καί οἱ δύο αὐτές δραστηριότητες εἶναι σημαντικές καί ἀποβλέπουν στήν προβολή τοῦ ἔργου ὅλης τῆς Ἐκκλησίας μας καί γι' αὐτό ὀφείλετε νά τίς συντρέξετε καί οἰκονομικά καί ἠθικά. Εἶμαι βέβαιος, ὅτι θά βροῦμε καί στό πρόσωπό σας κατανόηση καί συμπαράσταση.

 

5- Περισσότερες λεπτομέρειες γιά τά καθήκοντα καί τά δικαιώματά σας περιλαμβάνονται στόν Ν.590/77 "Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος" καί στόν Κανονισμό τῆς Ἱ. Συνόδου ὑπ. ἀριθμ. 8/1979.

 

6- Οἱ Ἐρανικές Ἐπιτροπές πού ὑπάρχουν σέ πλείστους Ἱ.Ναούς ἀποσκοποῦν στή συλλογή χρημάτων γιά συγκεκριμένα ἔργα ἤ ἔργο. Τή διάθεση ὅμως τῶν χρημάτων ἀποφασίζει τό Ἐκκλ. Συμβούλιο. Δέν ἐπιτρέπεται ὑποκατάσταση τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου στίς ἁρμοδιότητές του αὐτές ἀπό τήν Ἐρανική Ἐπιτροπή.

 

7- Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῇ εἰς ἐπήκοον πάντων τῶν μελῶν τοῦ Ἐκκλ. Συμβουλίου ἐν συνεδριάσει, ὑπό τοῦ Προέδρου, ὥστε νά λάβουν γνώση τοῦ περιεχομένου της. Εὐνόητον εἶναι ὅτι ἐφεξῆς δέν πρόκειται νά γίνει ἀνεκτή καμμία παραβιάσή της, οὔτε τυχόν δικαιολογίες ὅτι δέν ἐγνωρίζατε τό περιεχόμενό της. Θά εὑρεθῶ εἰς τήν  πολύ δυσάρεστη θέση νά τιμωρήσω τόν ἤ τούς παραβάτες της. Τέτοια κρούσματα δέ πρέπει νά ἐπαναληφθοῦν. Ἡ Παροῦσα Ἐγκύκλιος ἀποβλέπει στό νά σᾶς ἐνημερώσει μέ ὑπεύθυνο τρόπο, διά νά μήν ἔχετε ἄγνοια.

 
 

Ἀγαπητοί μου συνεργάτες,

 
 

Σᾶς ἔγραψα ἐκτενῶς γιά νά σᾶς ἐνημερώσω ἐπαρκῶς, ὥστε νά γνωρίζετε πῶς πρέπει νά προσφέρετε τίς ὑπηρεσίες σας στήν Ἐκκλησία. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει ὅτι κανένας ἐργαζόμενος δέν ἀμείβεται καί κανένας ἀγωνιζόμενος δέν στεφανώνεται "ἄν μή νομίμως ἀθλήσῃ". Κατά συνέπειαν ἐπιβάλλεται ὅλα νά γίνωνται μέσα στήν Ἐκκλησία μέ τάξιν καί "εὐσχημόνως" γιά νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἐπιθυμῶ καί πάλιν νά ὑπογραμμίσω καί νά παρακαλέσω ὅλους σας νά θεωρῆτε τήν Ἱ. Μητρόπολη σάν Μητέρα σας καί ὄχι σάν μητρυιά σας, οὔτε νά προσπαθῆτε νά φυλάγεσθε ἀπό αὐτήν ὡσάν νά εἶναι ἐχθρά σας, γιατί θά ἀντιληφθῆτε πολύ σύντομα ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολη εἷναι ἡ προστασία σας καί ἡ καταφυγή σας. Αὐτή θά ἐπιληφθῆ τῶν προβλημάτων τῆς ἐνορίας σας γιά νά δώσει λύση. Αὐτή θά σᾶς ὑποδείξει τρόπους νά ἀντιμετωπίσετε σωστά μιά δυσκολία σας. Αὐτή θά σᾶς ἐμπνεύσει προσανατολισμούς καί θά σᾶς καθοδηγήσει ὀρθά.

 

Πρέπει νά μή σᾶς διαφεύγει ποτέ ἀπό τόν νοῦν ἡ μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἷναι ἑνιαία. Τό ὅτι εἶσθε Ἐπίτροποι μιᾶς συγκεκριμένης ἐνορίας καί ἔχετε ταχθῇ νά ἐνδιαφέρεσθε γιά τήν παντοειδῆ προαγωγή της, τοῦτο δέν σημαίνει ὅτι δικαιοῦσθε νά ἀδιαφορεῖτε γιά τίς ἀνάγκες τῆς ὅλης Ἐκκλησίας τοῦ τόπου μας, τῆς ὁποίας συνισταμένη εἶναι ἡ Ἱ. Μητρόπολη. Αὐτή συντονίζει τίς προσπάθειες ὅλων καί ἐπιβάλλεται νά ἔχει τά μέσα γιά νά ἀσκῆ τό εὐεργετικό της ἔργο. Ἡ ἐμβέλεια τοῦ κύρους καί τῆς ἀξιοπιστίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἶναι μεγάλη καί καλύπτει καί σᾶς. Καθημερινά δίνει τή μαρτυρία της μέσα στήν κοινωνία, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, χάρις καί στήν οἰκονομική κάλυψη πού τῆς προσφέρουν οἱ Ἐνορίες. Βοηθῆστε μας λοιπόν, νά συνεχίσουμε τήν προσπάθειά μας, πού ἄν σταματήσει ἤ ἔστω περιορισθῆ, τοῦτο θά ἔχει ἐπιβλαβεῖς γιά ὅλες τίς ἐνορίες ἐπιπτώσεις. Ὅταν ἡ Ἱ. Μητρόπολη εἶναι καλά ὀργανωμένη, ὅταν μάχεται, ὅταν δραστηριοποιεῖται, ὅταν συντονίζει, ὅταν κινεῖται , ὅταν ζῆ καί ἀγωνίζεται, τότε ὅλες οἱ Ἐνορίες ἐπωφελοῦνται καί ὅλη ἡ Ἐκκλησία προβάλλεται.

 

Σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε τήν εὐλογία καί τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἐπιτελέσετε εὐσυνείδητα τό ἔργο σας. Ὁ Κύριος πού σᾶς καλεῖ νά Τόν διακονήσετε, ἄς σᾶς ἐνισχύει καί στηρίζει στήν ἱερά διακονία σας καί ἄς σᾶς χαρίζει τήν ἀγαθή μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς σας ὅτι ἄψογα τήν ἐπιτελεῖτε. Μή λησμονήσετε οὐδ' ἐπί στιγμήν ὅτι ἐκλήθητε νά ἐπιτελέσετε ἔργο ἱερό καί γι' αὐτό νά γνωρίζετε ὅτι κάθε τι πού προσφέρετε στήν Ἐκκλησία θά σᾶς τό ἀνταποδώσει ὁ Θεός σέ βαθμό ἑκατονταπλασίονα ἐφ' ὅσον τό προσφέρετε μέ τήν καρδιά σας, κάθε δέ τυχόν ἀμέλειά σας θά ἔχει βαρειές συνέπειες γιά τήν ψυχή σας.

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο  ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β’

Εκτύπωση   Email