ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΟΤΣΙΚΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΣΕΡΙΦΩ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως ἀναγγέλλομεν εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τό πλήρωμα τῆς κατά Σέριφον παροικούσης Ἐκκλησίας τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου Κοτσίκου, Ἡγουμένου τῆς ἐν Σερίφῳ Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν.
Ὁ ἀοίδιμος ἐγεννήθη εἰς Σέριφον τήν 22αν Ἰουνίου 1941.
Ἀδελφός ὤν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν, ἐχειροτονήθη Διάκονος την 24ην Δεκεμβρίου 1965 ἀπό τόν ἀοίδιμον Μητροπολίτην Θήρας Γαβριήλ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Θήρας, καί Πρεσβύτερος τήν 1ην Σεπτεμβρίου 1966, εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερίφου ἀπὀ τόν Μακαριστόν Προκάτοχόν μας Δωρόθεον Α΄, ἀπό τόν ὁποῖον καί ἔλαβεν τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τό 1977, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σερίφου, καί τήν 7ην Νοεμβρίου 2009, ἐχειροθετήθη ὑφ’ ἡμῶν Πνευματικός εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν Σερίφου.
Διωρίσθη Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Μεγάλου Λειβαδίου τήν 1ην Μαῒου 1968 καί ἀπό τήν 1ην Σεπτεμβρίου 1972 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σερίφου, τόν ὁποῖον ἓως τῆς ἐκδημίας του εὐόρκως διηκόνησεν, καί μετά ζήλου ἐξυπηρέτησεν τάς λειτουργικάς ἀνάγκας τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Νεκταρίου Γαλανῆς, εἰς τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ ὁποίου πρωτοστάτησεν, καί Ἁγίου Γεωργίου Καλίτσου.
Ὁ μεταστάς διεκρίνετο διά τήν ἁπλότητα, τήν καλωσύνην καί τό εὐπροσήγορον τοῦ χαρακτῆρος του, τόν πρός ὅλους εἰρηνικόν καί φιλάδελφον λόγον του, τόν σεβασμόν καί τήν ἀφοσίωσίν του πρός τόν Ἐπίσκοπον, πρός τόν ἀοίδιμον Προκάτοχόν μας καί πρός τήν ἐλαχιστότητά μας, καί τήν ἀγάπην του πρός τήν Ἱεράν Μονήν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, διά τήν ἀνοικοδόμησιν, ἀνασυγκρότησιν καί πνευματικήν ἀναγέννησιν τῆς ὁποίας ἐπί πεντηκονταετίαν ἠγωνίσθη καί τήν περιουσίαν τῆς ὁποίας, παρά τά γλίσχρα ἔσοδα, διετήρησεν.
Κατά τό διάστημα τῆς δοκιμασίας του εὑρισκόμεθα εἰς συχνήν ἐπαφήν μετ’ αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἐτέλει ὑπό τήν ἀγάπην καί τήν στοργήν τῶν οἰκογενῶν του, ἐνῶ τόν τελευταῖον χρόνον εἶχεν πλησίον του εἰς τήν Μονήν, πολύτιμον συνεργάτην καί βοηθόν, τόν Διάκονον Εὐδόκιμον Καραπαντελάκην.
Τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν του θά τελέσωμεν τήν Τρίτην, 29ην Οκτωβρίου, περί ὥραν 2 μ.μ. εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σερίφου.

 

† Ο ΣΥΡΟΥ & ΣΕΡΙΦΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

 

Ἑρμούπολις, 28 Ὀκτωβρίου 2019


Εκτύπωση   Email