ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΟΝΙΔΗ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως ἀναγγέλλομεν εἰς τόν ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν εὐγενῆ, εὐσεβῆ καί πολιτισμένο λαό τῆς Κύθνου τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου  Κωνσταντίνου Γονίδη, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Κύθνου.

Ὁ σεβαστός καί λίαν ἀγαπητός εἰς ἡμᾶς Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Γονίδης, ἐγεννήθη εἰς Δρυοπίδα Κύθνου, τήν 1ην Ἰανουαρίου 1934.

Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 29ην Μαρτίου τοῦ 1959 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Ψυχικοῦ ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Πρεβέζης Στυλιανό, Πρεσβύτερος τήν 31ην Μαῒου τοῦ αὐτοῦ ἔτους, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἑρμουπόλεως, ἀπό τόν μακαριστόν προκάτοχόν μας Φιλάρετον καί ἔλαβεν τό ὀφφίκιον τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου  άπό τόν ἀοίδιμον Προκάτοχόν μας Δωρόθεο Α΄ τήν 29ην Ἰουλίου 1979, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων-Ἁγίας Ἄννης νήσου Κύθνου.

Ἀπόφοιτος τοῦ Ἀνωτέρου Ἐκκλησιαστικοῦ Φρντιστηρίου τῆς Ριζαρείου Σχολῆς, διωρίσθη Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων-Ἁγίας Ἄννης Δρυοπίδος Κύθνου τήν 15ην Ἰουλίου 1959,  εἰς τόν ὁποῖον ἐπί 60ετίαν εὐόρκως καί εὐδοκίμως μέχρι τῆς ἐκδημίας του διηκόνησεν.

Ἐνυμφεύθη τήν ἐκλεκτήν καί εὐσεβεστάτην Καλλιόπην Τσιρδήμου τήν 23ην Νοεμβρίου 1958, μετά τῆς ὁποίας άπέκτησεν μίαν θυγατέρα, τήν Ἰωάννα.     

Εὐγενής καί φιλόξενος, ἄξιος καί ταπεινός διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, πιστός τηρητής τῆς τάξεως καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἠγάπα, ἐσέβετο καί ἐτίμα τούς Ἀρχιερεῖς, τόν Προκάτοχόν μας, ἀοίδιμον Δωρόθεον Α΄(Στέκα), και τήν ταπεινότητά μας. 

Μονομάχος ἀγωνιστής, μέ ἱεραποστολικόν φρόνημα καί θυσιαστικόν ζῆλον, ἀνηλώθη εἰς τήν διεκδίκησιν τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τῆς Παναγίας Κανάλας.

Ὁ ἀείμνηστος Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος Γονίδης,   μέ τόν ὁποῖον συνεδεόμεθα μετά πολυχρονίων καί ἀρρήκτων πνευματικῶν δεσμῶν,  μετά τοῦ ὁποίου εἴχομεν, ὡς Ἀρχιμανδρίτης καί ὡς Ἐπίσκοπος, ἀδιατάρακτον συνεργασίαν, καί  τόν ὁποῖον ἐτιμήσαμεν μέ τό μετάλλιον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετοῦς Ἱερωσύνης, κατέλιπεν μνήμην πιστοῦ καί δικαίου γεωργοῦ τοῦ πνευματικοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθίαν του θά τελεσθῇ αὐριον τήν 12ην μεσημβρινήν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων-Ἁγίας Ἄννης Δρυπίδος, νήσου Κύθνου, τόν  ὁποῖον θεοφιλῶς διηκόνησεν.

 

† Ο ΣΥΡΟΥ   & ΚΥΘΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

 

Ἑρμούπολις,  5 Σεπτεμβρίου  2019

 


Εκτύπωση   Email