ΣΥΡΟΣ, "Η ΛΑΜΠΟΥΣΑ ΨΗΦΙΔΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"

"Η ΛΑΜΠΟΥΣΑ ΨΗΦΙΔΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" ΣΥΡΟΣ, 

ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΤΡΑΤΙΑΣ

      

    Με την υψηλή παρουσία του Εξοχωτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας,κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, η Σύρος πανδήμως εόρτασε σήμερα τη μνήμη του Πολιούχου της και Προστάτου των πανταχού Ναυτιλλομένων Αγίου Νικολάου.

     Το πρωί, στον περικαλλέστατο και μεγαλοπρεπέστατο Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ερμουπόλεως τελέσθηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', ο οποίος υπεδέχθη στα προπύλαια του Ιερού Ναού τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, αφιχθέντα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και απαγγείλαντα το "Πάτερ ημών".

    Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας, τους ύμνους της οποίας απέδωσαν οι Χορωδίες των Ιερών Ναών Αγίου Γεωργίου Καρύκη και Αγίου Νικολάου, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' προσεφώνησε τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ειπών μεταξύ άλλων τα εξής:
   "Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος ἐγγυητά, τῆς Πανελληνίου ἑνότητος ἐκφραστά, τῆς νομιμότητος ὑπερασπιστά, τῆς ὁμονοίας καί συνενέσως ἀγωνιστά καί τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλπίδος διά τά βελτίονα ἐνσαρκωτά!
    Τῶν Συρίων τά πλήθη εὐφραίνονται σήμερον καί μετ’ αὐτῶν ἡ φύσις ἀγάλλεται καί ἀντί χειμῶνος εἰς ἄνοιξιν μεταβάλλεται κατά τήν ἱστορικήν ταύτην ἡμέραν, κατά τήν ὁποίαν Σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ αἰσθήματα ἀγάπης ἀπεριορίστου, συγκινήσεως καί χαρᾶς ἀνεκλαλήτου, εἰς τόν ἱστορικόν τοῦτον, τόν ἀπό κτίσεώς του, τῷ 1848, μεγαλύτερον τῆς ὑποδούλου καί ἐλευθέρας Ἑλλάδος Ναόν, τόν «παμμέγιστον καί θειότατον, θρόνον τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, χερουβικόν ὄχημα καί στερέωμα δεύτερον, τόν ὡραῖον καί τῶν ὡραίων ὡραιότερον» περίλαμπρον τοῦτον τοῦ Ἐφόρου τῆς Σὺρου καί Προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτωσύνης Ἁγίου Νικολάου Ναόν, σεμνυνόμενον διά τήν ἐπιβλητικήν καί θαυματουργόν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ἠ ὁποία ἐζωγραφήθη καί ἐπηργυρώθη εἰς τήν Μόσχαν, τήν Πρωτεύουσαν πόλιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Αὐτοκρατορίας τοῦ Ρωσσικοῦ Ἔθνους, τῷ 1852 «δαπάνῃ τῆς Ὀρθοδόξου δούλης τοῦ Θεοῦ Σοφίας θυγατρός Μπερναρδάκη, ἐκ πόλεως Ταγανρόγ», ὡς ἡ ἀφιερωματική ἐπιγραφή εἰς τό ὑποπόδιον τοῦ Ἁγίου ἀναφέρει, ὑπό τῶν προγόνων ἡμῶν κατακοσμηθέντα καί ἀρίζηλον δόξαν κατακτήσαντα!
     Σᾶς υποδεχόμεθα, οἱ τήν ὁμηρικήν Συρίην κατοικοῦντες, ὄχι ὡς ξένον καί πάροικον, ἀλλ΄ ὡς οἰκεῖον, πάλαι γνώριμον καί φίλον ἀπροσποίητον καί Εὐεργέτην τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν πνευματικῶν Ἱδρυμάτων τῆς πόλεως ἡμῶν!
   Σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερον ὡς τόν τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Κράτους ἡμῶν προεξάρχοντα καί διά τῆς ἐνούσης Ὑμῖν ἀρετῆς, σοφίας καί συνέσεως τό Ἀνώτατον ἀξίωμα τῆς Πατρίδος ἡμῶν κατακοσμοῦντα, ἐν ὑπομονῇ καί ἐλπίδι τά κατατρύχοντα αὐτήν προβλήματα ἐπιτυχῶς ἀντιμετωπίζοντα καί ἐμφρόνως ἐπιλύοντα, τά δέ διεστῶτα ἐπισυνάπτοντα.
     Τό «ὡς εὖ παρέστητε» ὁμοθύμως ἀναφωνοῦμεν πρός Ὑμᾶς συνοδευόμενον ἀπό τόν ἐκπρόσωπον τῆς Κυβερνήσεως, Ὑφυπουργόν παρά τω Πρωθυπουργώ κ.Τέρενς Κουίκ, ὁ ἱερός Κλῆρος,οἱ ἐνταῦθα παριστάμενοι Ἐπίσκοποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας Φραγκίσκος καί Πέτρος, οἱ τά πρῶτα φέροντες εἰς τήν Περιφέρειαν Νοτίου Αιγαίου καί τόν Δῆμον Σύρου-Ἑρμουπόλεως, οἱ ἔνδοξοι ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ,τοῦ Ναυτικοῦ καί τῶν Σωματων Ἀσφαλείας, οἱ μαθητές,οἱ μαθήτριες καί οἱ ἐκπαιδευτικοί τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς νήσου, ὅλων τῶν Βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως, οἱ Σπουδαστές καί Καθηγητές τῆς Ἀκαδημίας Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Σύρου, οἱ νέες καί οἱ νέοι τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων, οἱ Πρόσκοποι, οἱ Φιλαρμονικές τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί τοῦ Δήμου Σύρου-Ἑρμουπόλεως, οἱ μαθητές καί οἱ ἐκπαιδευτικοί τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ καί τοῦ Νηπιαγωγείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ἃπαντες οἱ κάτοικοι τῆς Σύρου  καί Σᾶς εὐγνωμονοῦμεν καί αὖθιςδιά τήν καθοριστικήν συμβολήν Σας, μέσῳ τοῦ Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» εἰς τήν ῥιζικήν ἀνακαίνισιν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως, τό 2008, τό ὁποῖον, ἔκτοτε, κατέστη ἑστία πνευματικῶν καί κοινωνικῶν δράσεων, προβληματισμῶν καί ἀναζητήσεων, τῆς ἀναστηλώσεως καί ἐπιστηρίξεως τῶν κωδωνοστασίων τοῦ ἐπιστέφοντος τήν Ἑρμούπολιν Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τό 2009, καί τῆς ἐσωτερικῆς ἀνακαινίσεως καί ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τό αὐτό ἔτος, ἔργα, τά ὁποῖα ἰδίαις χερσίν ἐγκαινιάσατε.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἅπαντες, οἱ ὑπό τό μυρωμένον ἀπό τήν ἁλμύρα τῶν κυμάτων ὠμοφόριον τοῦ Ἁγίου καλυπτόμενοι εὐγενεῖς καί πολιτισμένοι τῆς Σύρου κάτοικοι καί διά τήν σημερινήν μεταξύ ἡμῶν παρουσίαν καί συμμετοχήν Σας εἰς τόν πάνδημον Ἑορτασμόν τοῦ Πολιούχου Ἁγίου μας, τήν ὁποίαν προεκρίνατε, μεταξύ ἄλλων πολλῶν, σπουδαιοτέρων ἴσως προσκλήσεων καί ὑποχρεώσεων, ὡς αὐτῆς τῆς ἐν Πειραιεῖ Σχολῆς τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων.

Δεηθέντες ὑπέρ ὑγείας, καλῶν πλόων καί ἀσφαλοῦς εἰς τά ἴδια ἐπιστροφῆς τῶν ἁπανταχοῦ Ναυτικῶν μας καί συλλιτανεύoντες παρά θῖν` ἁλός τήν ἁγίαν Εἰκόνα καί τό ἱερόν ἀπότμημα ἐκ τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἐφόρου καί Πολιούχου Σύρας καί Προστάτου τῶν ὑπό τήν ὑφ` ἥλιον ναυτιλλομένων Ἁγίου Νικολάου, ἀξιοχρέως τιμῶμεν τοῦτον τόν ἐν ἀγίοις Μέγαν τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλον, τῆς πίστεως ὁμολογητήν, τῶν ἀδικουμένων προστάτην καί τῶν ναυτιλλομένων ρύστην, και, διά τῆς Ὑμετέρας ὑψηλῆς παρουσίας, τά τροφεῖα πρός αὐτόν, διά τήν πρός τήν Ἑρμούπολιν καί τήν Σύρον ἅπασαν, τήν πασιμέλουσαν, ναυκρατοῦσαν καί ναυσικλυτήν, προστασίαν του, λαμπρῶς ἀποδίδομεν..."

   Εν συνεχεία, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' απένειμε στον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Οσίας Μεθοδίας.

  Ο Εξοχώτατος κ. Πρόεδρος, παραλαμβάνων το μετάλιο, αφού υπογράμμισε ότι επιθυμεί η θητεία του ως Ανωτάτου Άρχοντος της Χώρας νά διέπεται από τα αναφερόμενα στο Απολυτίκιο του Αγίου Νικολάου χαρακτηριστικά του Αγίου "κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητος", ανέφερε επί λέξει:

  "....Σήμερα στη Σύρο, εδώ σε αυτήν την λάμπουσα ψηφίδα του απαράμιλλου μωσαϊκού του Αιγαίου και κόσμημα εμβληματικό του πολιτισμού μας, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Νικολάου,του Αγίου, που για μαςτους Έλληνες συμβολίζει το σεπτό προστάτη της θάλασσας και της ναυτωσύνης, της ναυτωσύνης, στη οποία τόσα πολλά οφείλουμε και από την οποία τόσα πολλά προσδοκά η ιστορία μας και η οικονομία μας. Ας μου επιτραπεί,όμως, με αφετηρία τη μνήμη του Αγίου Νικολάου να επισμάνω τούτο: οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε,ιδίως αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, ιδίως δε οι εταίροι μας αλλά και η γειτονική Τουρκία ότι αυτή την άφατη τραγωδία της προσφυγιάς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με όρους ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, όπως ταιριάζει στον πολιτισμό μας, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όπως ταιριάζει στον ευρωπαϊκό πολιτισμό! Οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε ενεργά για να κοπεί η ρίζα του κακού, να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και ιδίως στη Συρία, για να ξαναγίνει το Αιγαίο, το Αιγαίο μας, η θάλασσα του φωτός και της ειρηνικής συνύπαρξης, για να είναι πάντα η Σύρος, στην οποία βρισκόμαστε και από την οποία τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, πάντα το κόσμημα εκείνο του πολιτισμού μας, αλλά και ο εκφραστής του δυναμισμού της οικονομίας μας, που θα μας εμνέει πάντοτε να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών που έρχονται! Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά, Χρόνια Ευλογημένα!"           

   Ακολούθησε η πάνδημη λιτανεία της ιεράς Εικόνος του Αγίου Νικολάου και του αποτμήματος εκ των τιμίων Λειψάνων του, προπορευομένου ομοιώματος πλοίου και τιμονιού,φερομένων από Σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού,  προς την Πλατεία Μιαούλη, όπου ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ανέπεμψε δέηση υπέρ των ναυτιλλομένων και ευχαρίστησε όλους,όσοι συνήργησαν στην επιτυχή διεξαγωγή της Πανηγύρεως, τον Αρχιερατικό Επίτροπο Σύρου, τον Εφημέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, τις Φιλαρμονικές του Πολεμικού Ναυτικού και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, τους Υπαλήλλους Καθαριότητος του Δήμου, για τη μέριμνά τους για το στολισμό και την καθαριότητα της πόλης, τα μέλη του Λυκείου Εληνίδων, τους Προσκόπους και τους Βασταγαρίους.

   Στην Πλατεία Κανάρη αναπέμφθηκε δέηση υπερ αναπαύσεως των ψυχών των εν θαλάσση πνιγέντων και ναυαγίω τελειωθέντων Ναυτικών, στη μνήμη των οποίων ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας έρριψε στέφανο στη θάλλασα, υπό τους συριγμούς του εισερχομένου στο λιμάνι επιβατηγού πλοίου BLUE STAR PAROS, των ελλιμενισμένων Πολεμικών "ΣΤΡΑΒΩΝ" και "ΣΥΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ", των πλοιαρίων του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, των αλιέων και ιδιωτών αυθορμήτως προσελθόντων, και υπό τους παιάνες των Φιλαρμονικών, δημιουργώντας μία πανηγυρική ατμόσφαιρα υποδοχής του Αγίου και του Εξοχωτάτου Προέδρου.      

Εκτύπωση