ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΟΤΕ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κυρού ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' πληροφορηθείς την προς Κύριον εκδημίαν του αοιδίμου Μητροπολίτου ποτέ Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κυρού Αγαθονίκου, απέστειλε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος την εξής συλλυπητήριο επιστολή:

Πρός

τόν Σεβασμιώτατον

Μητροπολίτην Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς

κ. Νικόλαον

Εἰς Σπάτα Ἀττικῆς

Ἑρμούπολις, 1 Σεπτεμβρίου 2015

     Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἀδελφέ,

Συναλγοῦντες, κατ’ ἄνθρωπον, καί συνθλιβόμενοι Ὑμῖν καί τῷ ἐν Μεσογαίᾳ καί Λαυρεωτικῇ παροικοῦντι Χριστεπωνύμῳ πληρώματι ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ πολιοῦ Γέροντος ποτέ Μητροπολίτου Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κυροῦ Ἀγαθονίκου, γόνου τῆς ἱερᾶς νήσου Τήνου εὑκλεοῦς, χειροτονίας τοῦ ἀειμνήστου ἡμῶν Προκατόχου Φιλαρέτου διαπρεποῦς, ἐπί σειράν ἐτῶν τήν καθ` ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν εὐδοκίμως διακονήσαντος καί μετά τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου ἡμῶν Δωροθέου Α' συνοδοιπορήσαντος, τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κατακοσμήσαντος, ἐπί δεκαετίας τήν καθ` Ὑμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν, ὡς πρῶτος Ἐπίσκοπος αὐτῆς καρποβριθῶς διαποιμάντος, ἡμᾶς δέ μεγάλως ἀγαπήσαντος καί εἰς τήν ἐν Ἑρμουπόλει Σύρου ἡμετέραν ἐνθρόνισιν, την 20ήν Ἰανουαρίου 2002, πατρικῶς συνοδεύσαντος, ἀνδρός πεπνυμένου τά κατ` ἁρετήν, εὐγένειαν, μακροθυμίαν καί ἀγάπην καί διὰ τοῦτο μετά τῶν Ἁγγέλων  ἤδη συναυλιζομένου, εὑχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος, δι` εὐχῶν αὐτοῦ, πρεσβειῶν τῆς Μεγαλόχαρης Μητρός Αὑτοῦ καί τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Θέκλης, ἧς περιώνυμον ἐν ἱερᾷ νήσῳ Τήνῳ προσκύνημα ἒπηξεν, λιταῖς θεοδέκτοις, χαρίζηται Ὑμῖν, τῷ πάντῃ ἀξίῳ διαδόχῳ αὐτοῦ, πολυχρόνιον τήν  ὑγείαν, ἀκύμαντον δέ καί ἀνέφελον, λαοφιλῆ τε καί θεοφιλῆ τήν Ποιμαντορίαν, καί διατελοῦμεν   

Μετά τιμῆς καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β ́

Εκτύπωση