ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β΄ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΩΝ

Ὡς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καί μυσταγωγός τῶν ὑπέρ νοῦν, «ὅλως ἀνατεθείς τῷ Κυρίῳ», μέ τήν ἐνάρετη καί παναγία ζωή του νουθέτησε, δίδαξε, φώτισε, στήριξε, ἔσωσε, θαυματούργησε, προστάτευσε καί βοήθησε διαχρονικά τούς χριστιανούς ὅλου τοῦ κόσμου, ἐδῶ καί δεκαοκτώ ὁλόκληρους αἰῶνες ἀπό τή γέννησή του, τήν ἁγία βιοτή καί τήν ὁσία κοίμησή του.

Ἡ γέννηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοποθετεῖται στό β΄ μισό του Γ΄ αιώνα στά Πάταρα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Οἱ γονεῖς του, ἑνώνοντας τή φιλομουσία μέ τήν εὐσέβεια, φρόντισαν ἐπιμελῶς γιά τή σωστή καί ἄρτια ἐκπαίδευσή του.

Καί πράγματι ὁ Ἅγιος Νικόλαος ηὔξανε προκόπτων σέ θερμότητα πίστεως, σέ πλοῦτο γνώσεως καί σέ διαγωγή σώφρονα καί ἄμεμπτη. Διέπρεψε στή μοναχική πολιτεία καί γιά τίς πολλές ἀρετές του χαρακτηρίζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία «κανόνας πίστεως, εἰκόνα πραότητος καί ἐγκρατείας διδάσκαλος». Ἔλαβε μέρος στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τό 325 μ.Χ. στή Νίκαια της Βιθυνίας. Ἀνεδείχθη «Μύρων ἀρχιεράχης μέγας» «φρουρός καί πρόεδρος σεπτός καί στύλος ἀπερίτρεπτος» γιά σαράντα χρόνια.

Κοιμήθηκε σύμφωνα μέ τίς πηγές άνάμεσα στά ἔτη 345-352. Μέ τό θάνατο τοῦ Ἁγίου τά ὀρφανά ἔκλαψαν, διότι ἔχασαν τόν πατέρα τους˙ ὁ φτωχοί θρήνησαν, διότι ἀποστερήθηκαν τόν τροφέα τους˙ οἱ ξένοι δάκρυσαν, διότι τούς ἔλειψε ὁ δικός τους ἄνθρωπος˙ οἱ ναύτες πόνεσαν, διότι ἀπώλεσαν τόν κυβερνήτη τους, οἱ κάτοικοι τῶν Μύρων καί ὅλος ὁ κόσμος τῆς Λυκίας θρήνησαν, διότι ἔχασαν ἑνα τέτοιο ποιμένα καί διδάσκαλο˙ οἱ γέροντες ἀναστέναξαν ἀπό τήν καρδιά τους, διότι ἀπέθανε τό στήριγμά τους. Ὅλων τά μάτια δάκρυσαν, διότι ὅλοι εἶχαν καί ἕνα προσωπικό λόγο νά θρηνήσουν μέ τό θάνατο τοῦ μεγαλωνύμου μεταξύ τῶν ἁγίων καί ὀρθοτόμου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεράρχη τους, Νικολάου.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος «φιλοστοργότατος πάντων πατήρ τῶν πιστῶν» ἐνσάρκωσε τό πρότυπο τοῦ αὐθεντικοῦ ἀνθρώπου καί Ἐπισκόπου. «Πηγή θαυμάτων ἀνελλιπής», ὑπῆρξε καί εἶναι τό ἱερό ἐκεῖνο πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας μας, πού τιμᾶται καί δοξάζεται ἀπό ὅλο τό χριστιανικό κόσμο καί στά τέσσερα ἄκρα τῆς γῆς.

Εἴμαστε, λοιπόν, κι’ ἐμεῖς, σήμερα, συνηγμένοι στόν Ναό αὐτό, πού οἱ εὐσεβεῖς πρόγονοί μας ἀνοικοδόμησαν καί ἀφιέρωσαν στή μνήμη τοῦ λαοφιλοῦς, φιλανθρώπου καί φιλαγάθου Ἁγίου Νικολάου, καί ταξιδεύουμε μαζί του στίς θάλασσες τῆς Οἰκουμένης, γιά νά συναντήσουμε ἀγαπημένα μας γνωστά καί ἄγνωστα πρόσωπα, πού τόν ἔχουν συγκυβερνήτη στά καράβια τους καί συνταξιδιώτη στά ταξίδια τους.

Τό γλυκύ του πρόσωπο, πού ἀναγνωρίζεται ἀκόμη καί ἀπό τά μικρά παιδιά, μᾶς διδάσκει σήμερα, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, τίς ἀρετές τῆς φιλανθρωπίας, τῆς φιλαλληλίας καί τῆς σώφρονος καί συνετῆς αὐταρκείας.

Ἀπό τήν Καθέδρα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τή ναυσικλυτή καί ναυκρατοῦσα Ἑρμούπολη, ἀποστέλλω πρός ὅλους σας καί ἰδιαίτερα πρός ὅλους, ὅσοι σήμερα ἑορτάζετε, ἐγκάρδιο πατρικό χαιρετισμό, εὐχόμενος, ὁ Ἅγιος τῶν θαλασσῶν καί Προστάτης τῆς Ἐνορίας σας νά πρεσβεύει πρός τό θρόνο τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά χαρίζει εἰρήνη στόν κόσμο, γαλήνιες θάλασσες σέ ὅσους ταξιδεύουν, ἀσφαλῆ ἐπάνοδο τῶν ναυτικῶν μας στίς οίκογένειές τους, πρόοδο καί προκοπή στά παιδιά μας, καί ἀπαλλάξει γρήγορα τήν Πατρίδα μας ἀπό τον κλύδωνα καί τίς θύελλες τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, προσφέροντας στό Λαό μας ἀνακούφιση καί αὐτάρκεια ζωῆς.

Χρόνια Πολλά, σέ ὅλους σας!

Ο Μητροπολίτης Σύρου

Δωρόθεος Β' 


Εκτύπωση   Email