ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΣΥΡΟΥ

Ἀριθμ.Πρωτ.:1594                Ἐν Ἑρμουπόλει τῇ 3ῃ Ἰουνίου 2011

 

Πρός

τόν   Ἀξιότιμον

κ. Ἀθανάσιον Κουσαθανᾶν-Μέγαν

Δήμαρχον τῆς γενετείρας ἡμῶν νήσου Μυκόνου

Εἰς  Μύκονον

 

Ἀγαπητέ κύριε Δήμαρχε,

Πληροφορηθέντες ὅτι τό περί ὑμᾶς Δημοτικόν Συμβούλιον ἀπεφάσισε τήν κατασκευήν ἱερῶν ἀμφίων διά νά τά προσφέρῃ εἰς τήν ἐλαχιστότητά μας κατά τήν ἡμέραν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Δωροθέου, κατ’ ἀρχάς σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν εὐγενικήν σας πρόθεσιν, ἡ ὁποία εἰλικρινῶς μᾶς συνεκίνησεν.

Παρά ταῦτα, διά τοῦ παρόντος σᾶς δηλοῦμεν ἀπεριφράστως ὅτι δέν δυνάμεθα νά ἀποδεχθῶμεν τό δῶρον τοῦτο ἐκ μέρους τοῦ Δήμου, διότι ἀφ’ ἑνός μέν θεωροῦμεν ὅτι τό καλύτερον καί πολυτιμώτερον δῶρον εἶναι ἡ παρουσία σας καί ἡ ἀγαστή μεταξύ μας ἐπικοινωνία, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ  τήν πολλαπλῆ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τουρλιανῆς στήριξιν τοῦ πνευματικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἔργου εἰς Μύκονον, ἀφ’ ἑτέρου δέ διότι ὁ Ἐπίσκοπος δίδει καί δέν λαμβάνει∙ καί ἐκεῖνο, το ὁποῖον πρέπει να δίδῃ πλουσιοπαρόχως εἶναι αἱ εὐλογίαι του, τάς ὁποίας, βεβαίως, καί ἔχετε!

Ἐπί τούτοις, εὐχαριστοῦντες καί πάλιν καί παρακαλοῦντες ὅπως θεωρήσητε δεδομένην καί πέραν πάσης ἀμφισβητήσεως  τήν ἐμμονήν μας εἰς τά ἀνωτέρω διαλαμβανόμενα, διατελοῦμεν

 Μετά τιμῆς καί ἀγάπης

† Ο ΣΥΡΟΥ & ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄


Εκτύπωση   Email